הסכמים ושחרור חבות

עם הגעתך לסדנה תתבקש לחתום על הסכם זה. אנא עיין בו כבר עכשיו.