הסכמים ושחרור חבות

עם הגעתך לסדנה תתבקש לחתום על הסכם זה. אנא עיין בו כבר עכשיו.

:טלפון 
058.715.2029

:דוא"ל:
jimisrael2012@gmail.com

© 2020  

Brothers Road (Brothers on a Road Less Traveled)